")
اجاره زمانی
پرسش: عقد اجاره يك ملك به صورت زمان‎بندی شده به افراد مختلف بدين صورت كه هر كدام مدت معينی از سال مثلاً يك ماه آن را در اختيار داشته باشند چه حكمی دارد؟ آيا فرقی بين اجازه آن به صورت فوق برای يك سال يا ساليان زياد مثلاً تا 15 سال هست؟ در مسأله مذكور آيا فرقی بين وقوع آن با يك عقد اجاره بطوری كه مثلاً يك عقد باشد با دوازده مستأجر هر كدام ماه معينی از سال و يا اجاره‎های متعدد و جدا با هر يك از مستأجرين هست يا خير؟ آيا مشخص نمودن ايام استفاده بدين معنا كه مثلاً هفته اول فروردين هر سال متعلق به يک نفر باشد با توجه به اختلاف مبلغ اجاره با اختلاف ايام لازم است يا خير؟ تمليك منافع ملك به ترتيب فوق به صورت صلح منافع چه حكمی دارد؟
پاسخ: لازم است در اجاره، تاريخ و مدّت و وجه‎الاجاره نسبت به هر يك از مستأجرين مشخص باشد و فرقی نمی‎كند همه با صيغه واحده خوانده شود يا هر يك جدا و از نظر مقدار زمان فرق نمی‎كند كه كم باشد يا زياد، ولی بايد مشخص شده باشد و صلح منافع نيز با شرايط مذكور اشكال ندارد.