")
مسائل متفرقه حج و عمره
پرسش: یکی از واجبات حج رکعتین بعد از طواف است پشت مقام ابراهیم. حال اگر مقام ابراهیم را جابجا کنند و به عراق ببرند باید به عراق آمد و پشتش نماز خواند یا در همان محل اصلیش باید رکعتین را به جا آورد؟
پاسخ: نماز، در پشت فضای فعلی مقام خوانده شود.