")
مسائل متفرقه حج و عمره
پرسش: آیا کسی که مستطیع است و حج بر او واجب شده میتواند بجای سفر حج از مستمندان دستگیری کند؟
پاسخ: کسی که مستطیع است باید به حج برود و کمک به مستمندان کفایت از حج نمی‌کند.