")
مسائل متفرقه حج و عمره
پرسش: پدر بنده واجب الحج است و امسال که پس از حدود نه سال از ثبت نام ایشان سپری شده، نوبت اعزامشان فرا رسیده ولی به دلیل کهولت سن و ضعف جسمی قادر به تشرف نیستند. لذا این مهم را به بنده صلح فرمودند که به نیابت ایشان به حج بروم. (بنده متأهل و صاحب 2 فرزند و به معلمی مشغول هستم و دارایی من یک واحد آپارتمان که در آن ساکن هستیم و یک دستگاه اتومبیل و حدود 25 میلیون بدهی بابت وام مسکن مذکور و فاقد هرگونه پس انداز هستم و تاکنون به حج مشرف نشده ام) آیا می توانم به نیابت ایشان حج تمتع بجا آورم یا باید برای خود بجا آورم و برای ایشان نائب بگیرم؟
پاسخ: این که با فیش پدر برای خود حج بجا آورید منوط به اجازة ایشان است، اگر ایشان اجازه دهند که با فیش وی برای خود حج انجام دهید و برای ایشان نایب دیگری بگیرید، می‌توانید این کار را انجام دهید ولی این که این حج حجه الاسلام شما محسوب شود منوط بر این است که باقی شرایط استطاعت را دارا باشید.