")
ولیمه حج
پرسش: حاجی كه از حج برگشته است وليمه بدهد بهتر است يا به مستمندان رسيدگی كند؟
پاسخ: اگر نيازمندان به ضروريات اوليه زندگی احتياج دارند مانند غذا و آب و لباس خودشان و عائله شان و امثال آنها و افرادی را كه به وليمه می روند نيازی به غذای او ندارند در اين صورت نيازمندان مقدم می باشند و اگر كسانی كه وليمه را می خورند فقرا باشند و واقعا به غذا اگر چه يك وعده باشد نياز دارند آنها مقدم اند يعنی شدت نياز معيار تقدم يكی به ديگری است.