")
قربانی
پرسش: آيا حاجی قبل از سفر حج می تواند گوسفند را در ايران قربانی كند؟
پاسخ: خير، عمل قربانی بايد در مِنی انجام گيرد.