")
قربانی
پرسش: اگر قربانی ماده باشد و احتمال بارداری برود حكم آن چيست؟
پاسخ: در فرض سوال، اگر قربانی واجد سائر شرائطی كه برای آن ذكر شده باشد، اشكال ندارد.