")
دلایل روزه نگرفتن
پرسش: کلیه های اینجانب سنگ ساز بوده و بنا به دستور پزشک معالج لازم است دائما آب بنوشم ، تکلیف شرعی اینجانب در مورد روزه چه می باشد؟
پاسخ: اگر دکتر متخصص و متدین بگوید روزه گرفتن برای شما ضرر معنی بهی دارد روزه را بخورید و تا سال آینده اگر نتوانستید قضا کنید باید کفاره بپردازید.