")
مسائل متفرقه روزه
پرسش: ریختن قطره چشم برای روزه دار چه حکمی دارد؟
پاسخ: قطره و دارو ریختن در چشم برای روزه‌دار کراهت دارد ولی روزه‌اش باطل نمی‌شود.