")
دلایل روزه نگرفتن
پرسش: روزه برای فردی که در گرمای جنوب ایران زندگی میکند و دارای یک کلیه است واجب است؟
پاسخ: معیار در وجوب روزه بر انسان مکلف جنوب و یا شمال زندگی کردن و یا دو تا کلیه داشتن و یا یکی نیست, بلکه معیار قدرت و توانائی آن مکلف بر روزه گرفتن است و اگر قدرت دارد و روزه گرفتن ضرر مهمی ندارد باید روزه بگیرد و اما اگر قدرت ندارد و یا ضرر دارد واجب نیست.