")
اختلاف در تعیین عید فطر
پرسش: اگر مرجع تقليدى فتوا به اول ماه بودن دهد آيا مقلد مى تواند به علت عدم اعلام عده کثيرى از مراجع مبنى بر ثبوت هلال، برخلاف نظر مرجع خود عمل نمايد؟
پاسخ: ثبوت و عدم ثبوت هلال، يك موضوع خارجى است و تشخيص آن، مربوط به خود مكلف است نه مرجع تقليد. و مكلف به هر طريقى اطمينان يا حجت شرعى نسبت به هلال نفياً و اثباتاً پيدا كند بايد بر طبق آن عمل نمايد. اثبات و عدم اثبات در نظر مرجع تقليد و ساير بزرگان و يا كارشناسان فن، براى حصول اطمينان مؤثّر است.