")
مصرف فطریه
پرسش: آيا مصرف فطريه براى امور آبادى مدرسه‎ها به طور مستقيم توسط مدير مدارس جايز است يا اشكال دارد؟
پاسخ: موارد مصرف زكات فطره در رساله ذكر شده، دهندگان فطريه بايد يا خود آن را در اين موارد صرف كنند و يا به افرادى دهند كه اطمينان دارند در آن موارد مصرف مى‎كنند.