")
مصرف فطریه
پرسش: خانواده‌اي در حال ساخت منزل هستند سرمايه آنها تمام شده و هيچ سرمايه‌اي براي تکميل خانه ندارند و وضوع آنها مشکل شده است. آيا مي‌توان زکات فطره را به آنها داد؟
پاسخ: چنانچه ساختن منزل مذکور مورد نياز آنهاست و در حد شان آنان مي‌باشد، در مفروض سوال، با وجود ساير شرائط اشکال ندارد و شرط استحقاق و فقر به معني احتياج و نياز در موونه حاصل است.