")
فطریه مهمان
پرسش: در خصوص فطریه «نان خور» به چه شخصی اطلاق می‌شود؟ اینکه بعضا گفته می‌شود نان خور موقت به چه معنا است؟ اگر شخصی برای چهار پنج روز میهمان کسی باشد، آیا نان خور او محسوب می‌شود و زکات فطریه او بر عهده میزبان است؟
پاسخ: چنانچه این چهار پنج روز شامل شب عید فطر از غروب باشد،‌ فطرة او بر عهدة صاحب خانه است.