")
فطریه مهمان
پرسش: در روز عيد مبارك فطر اگر مهمان باشيم شرايط فطريه به چه صورت خواهد بود. آيا صاحب خانه بايد فطريه را بدهد يا نه؟
پاسخ: فطريه مهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر، با رضايت صاحب خانه وارد شده و نان خور او حساب مي شود، بر ميزبان واجب است ولي ميهمان شدن در روز عيد باعث وجوب فطريه بر ميزبان نيست.