")
خمس
پرسش: برخى از شركتهاى بيمه که مدعى سرمايه‌گذارى در امور بازرگانى مطابق قوانین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی میباشند در قرارداد بيمه عمر و سرمایه گذاری متعهد می شوند كه با دريافت مبلغ مشخصی بصورت سالانه (يك ميليون تومان طى 15 سال) شخصى را بيمه نمايند و تعهد مینمايند در صورت عدم فوت و پرداخت حق بيمه به مدّت 15 سال کل مبلغ پرداختی رابا درصدی سود تضمینی قطعى (18 درصد) بعلاوه عددی که بعدا بر اساس کسب و کار شرکت مشخص خواهد شد به بيمه شده بپردازند و در صورتى كه در هر مقطع شخص به هر دليل فوت نمايد مبلغى قطعى (مثلاً 40.000.000 تومان) به افراد مشخص شده در قرارداد پرداخت نمايند . 1- آیا انجام این قرارداد به لحاظ شرعی صحیح است؟ 2- با توجه به تلفیقی بودن قرارداد(بیمه و سرمایه گذاری) خمس در دو حالت (بیمه شده زنده باشد و وجه رادریافت کند یا فوت شود و افراد مشخص وجه را دریافت کنند) چگونه است؟
پاسخ: بیمه، ‌از جمله «بیمة عمر» عقد مستقلی است و صحیح است و اگر کسی از این طریق درآمدی به دست آورد چنانچه در مئونة سال مصرف نشود، باید خمس آن پرداخت شود.