")
بيع
پرسش: خانمی ۳ دانگ از ملک ۶ دانگ خود را 3 سال پیش عامدانه و آگاهانه بصورت قطعی و بیع غیر شرط در قالب فروش بنام برادر خود کرده ، و توافقا ثمنی دریافت نکرده و آنرا حلال نموده ، این ملک در طرح شهرداری به فروش رفته و نیمی از ثمن معامله با شهرداری دریافت شده ، پس از دریافت نیمی از ثمن معامله از شهرداری ، بایع ( خانم مذکور ) اقامه دعوی کرده و بیان میکند که از بیع خود پشیمان است و برادر باید یا بهای بیع انجام یافته با ایشان را بپردازد و یا بیع را فسخ کند و از برادر میخواهد که سه دانگ را برگرداند از آنجایی که این ملک بعنوان بخشش ولی تحت عنوان انتقال قطعی بنام برادر شده و ملک مورد اشاره تخریب شده و از مالکیت برادر نیز خارج شده است ، آیا شرعا و قانونا برادر میتواند فسخ معامله با خواهر را نپذیرد و خود را مالک سه دنگ بداند.
پاسخ: اگر در بیع یا هبه شرطی نکرده باشد که بتواند آن را فسخ کند و به جهت دیگر نیز خیاری برای وی ایجاد نشده باشد که موجب حق وی برای فسخ باشد حق فسخ بیع یا هبه را ندارد.