")
خمس
پرسش: اگر کسی در سر سال خمسی 100 ميليون خمس در ذمه دارد و با مرجع يا نماينده وی در نپرداختن خمس مصالحه کند و از زمان تعلق خمس تا پرداخت خمس ارزش پول 30% کاهش یابد ايا در زمان پرداخت خمس با توجه به اين که مصالحه کرده، بايد همان 100 ميليون را بپردازد يا بايد 130 ميليون پرداخت کند؟ سؤال دوم: دربارۀ تغييرات در ارزش پول، (اعمّ از كاهش و افزايش) گاه ممكن است در شرايط خاصّى نرخ تورّم منفى شود، و بر ماليّت پول افزوده گردد. در اين صورت، آيا مديون مىتواند ما به التفاوت را در پرداخت لحاظ كند، و آن را كسر نمايد؟ اگر بدهی خمس باشد حکمش فرق می کند يا خير؟
پاسخ: چنانچه تأخیر از سر سال در پرداخت خمس با اجازة فقیه یا نمایندة تام الاختیار او باشد، یا دستگردان شده باشد همان مبلغ بعداً پرداخت شود، چه ارزش پول کم شده باشد یا زیاد، و اگر بدون اجازه و بدون دستگردان باشد باید بالاترین ارزش پول را از زمان تأخیر تا زمان ادا بپردازد.