")
ارث
پرسش: فردی فوت کرده و دارای : زوجه ، پدر ، مادر ، یک اولاد (دختر) ، یک نوه پسر و یک نوه دختر (هر دو از همان یک دختر) و یک خواهر ابوینی و دو برادر زاده ابوینی از برادر دیگر است . متوفی توسط سمی که دخترش به او داده فوت کرده و دختر او مشکوک به والدزنا بودن هست . اگر امکان دارد در نحوه تقسیم ارث راهنمایی فرمایید.
پاسخ: در فرض سوال دختری که قاتل است ارث نمی‌برد ولی پسر و دختر او که نوه‌های فوت شده هستند ارث می‌برند، پس از برداشتن دیون میت از ترکة او یک هشتم ترکه را زوجه ارث می‌برد و یک ششم ترکه مال پدر و یک ششم مال مادر و بقیه مال نوه‌هاست که پسر دو سهم و دختر یک سهم می‌برد، البته این حکم در صورتی است که قاتل بودن دختر، از نظر شرعی ثابت شده باشد.