")
متفرقه
پرسش: در مورد وام گرفتن از بانک ها چه حکمی دارید درست است یا نه؟
پاسخ: وام گرفتن با سود اگر تحت عنوان یکی از عقود شرعی غیر از قرض مثل: مضاربه، وکالت، مشارکت و جعاله با شرائط آنها که در رساله ذکر شده باشد و در ضمن آن شرط سود معین شده باشد اشکال ندارد.