")
نماز
پرسش: آیا انسان پس از هجرت از دنیا ، در عالم برزخ نیز نماز می خواند؟
پاسخ: عالم برزخ جای عمل نیست تا انسان آنجا نماز بخواند و یا کارهای دیگر انجام دهد بلکه آنجا بنا به برخی از روایات جای سؤال و جواب است.