")
ارث
پرسش: مرد و زنی یک پسر و یک دختر دارند بعد از فوت همسر زن دومی اختیار کرده وازان دوم 5پسر و1دختر دارد مرد وفات کرده ودرآن زمان همه فرزندان درحال حیات بودند بعد از مدتی تصمیم بر تقسیم ارث دارند ودرزمان تقسیم پسر ودختر زن اول فوت کردند که پسرفوت شده دارای فرزندودختر فوت شده فاقد فرزند میباشد. سئوال 1: وضعیت ارث دختر فوت شده زن اول چگونه خواهد بود؟ سئوال 2: آیا به برادران وخواهران زنده می رسد یافرزندان فوت شده؟ سئوال 3: اگر به فرزندان برادر فوت شده برسد تکلیف ورثه درجه اول به دوم چیست؟ سئوال 4: اگر به برادران وخواهران درقید حیات برسد، زن دوم از محل ارث دختر زن دوم فوت شده فاقد ورثه چیزی می رسد یا نه؟
پاسخ: سهم و حق الارث دختر زن اول از پدر خودش بعد از فوت او به برادران و خواهران پدری او، که در حین فوت او زنده بوده‌اند می‌رسد. البته اگر برادر پدر و مادری او زنده بود، ارث خواهرش به او می‌رسید، ولی چون در فرض سؤال، برادر پدر و مادرش فوت کرده است با وجود خواهر و برادر ارث او به برادرزاده نمی‌رسد، کما این که زن دوم پدر، از این دختر، که از زن اول است ارث نمی‌برد و ظاهراً در سطر اخیر سؤال، اشتباهی به جای «ارث دختر زن اول» «ارث دختر زن دوم» ذکر شده است.