")
کفاره روزه
پرسش: من پارسال ماه رمضان یک روز بنا به دلیلی روزه ی خودم را شکوندم و باید کفارش را بدم ولی نمیدونم شرط و احکام کفاره دادن چه جور هست و من در خارج از کشور هم زندگی می کنم.
پاسخ: چنانچه عذر موجه شرعی برای شکستن روزه نداشته‌اید، علاوه بر گرفتن قضای آن روز، باید یکی از سه کار را انجام دهید، که البته اولین آنها که آزاد کردن برده است فعلا موضوعیت ندارد، کار دوم 60 روز روزه گرفتن است که 31 روز آن باید پشت سر هم باشد. کار سوم: دادن طعام به شصت مسکین، یعنی فقیر شیعه می‌باشد که می‌توانید پول 45 کیلوگرم گندم را به اشخاص و یا مؤسسات مورد اطمینان بدهید تا از طرف شما به 60 فقیر بدهند.