")
کفاره روزه
پرسش: بنده روزه های قرضی از رمضان گذشته دارم که بخاطر ضعف بدنم موفق نشدم روزه هامو بگیرم البته کفاره روزه هامو پرداخت کردم چه حکمی برای روزه های بنده هست؟
پاسخ: چنانچه توانایی روزه گرفتن نداشته‌اید و تا رمضان سال بعد نیز توانایی پیدا نکرده‌اید و کفارة یک «مد» طعام را به فقیر پرداخت کرده‌اید وظیفه‌ای برای قضای روزه‌ها بر عهدة شما نیست و همچنین اگر پیرمرد یا پیرزن باشید و روزه گرفتن برای شما مشقت داشته باشد یا این که مریض باشید و روزه برای شم ضرر داشته باشد، همین حکم را دارد ولی اگر روزه نگرفتن به خاطر صرف ضعف بدن باشد با وجود توانایی بر روزه، علاوه بر کفارة افطار رمضان،‌ باید قضای آن را نیز بجا‌ آورد و توبه و استغفار نماید.