")
روزه
پرسش: اگر روزه‌دار آبی را در دهان بگرداند و بعد بیرون بریزد و باقی مانده آب با آب دهان مخلوط شود به طوری که نگویند آب خارج است آیا می توان آب دهان (اینچنینی) را فرو برد؟
پاسخ: خیر، بلکه باید احراز شود تمام آبی که از بیرون وارد دهان شده، بیرون ریخته شده وفرو داده نشود و مخلوط شدن با آب دهان، ‌رفع اشکال نمی‌کند.