")
روزه
پرسش: در ماه مبارک رمضان وقتی که روزه هستیم آیا می توانیم دارو مثل قرص را بدون آب و با قورت دادن بخوریم
پاسخ: خیر.