")
روزه
پرسش: آیا قرقره کردن دهان برای جلوگیری از بوی بد دهان موجب باطل شدن روزه میشود ؟ باتوجه به اینکه بنده اگر اینکار را انجام ندهم دهانم به شدت بوی بد میدهد که برای اطرافیانم غیر قابل تحمل میباشد.
پاسخ: گرداندن آب در دهان موجب بطلان روزه نمی‌شود ولی باید آبی را که وارد دهان کرده بیرون بریزد.