")
قانون وضع کار
پرسش: هرگاه وزارتخانه ای برای جذب نیرو در موضوعی خاص، از میان کارکنان خود، شرایطی را بیان کند (آزمون- واریز وجه به حساب وزارت و سایر بندهای معلوم و مشخص) وسپس بعد از احراز این شرایط توسط شرکت کنندگان، شرایطی جدید را به صورت قطره چکانی وضع و ارایه کند، به قسمی که شرایط اولیه مطرح شده را نقض نماید، از نظر شرعی موضوع این عهد که در خلال کار صورت دیگری پیدا کرده چه حکمی دارد؟
پاسخ: چنانچه وضع و قرار دادن شرایط جدید قبل از قرارداد جذب نیرو باشد یا اینکه برای ادامه کار پس از پایان مدت قرارداد قبلی باشد یا اینکه از اول در قرارداد چنین اختیاری پیش‌بینی شده باشد اشکال ندارد و الا پس از بستن قرارداد در مدت تعیین شده برای استخدام و جذب نیرو بدون شرط قبلی اضافه نمودن شرط جدید برای ادامه همان مدت قبلی مورد قرارداد صحیح نیست بلکه باید دو طرف به مفاد قرارداد و تعهدات عمل کنند.