")
عقد اخوت
پرسش: یکی از اعمال مستحبی عید غدیر خم بستن عقد اخوت و برادری است که در میان مردم ترویج میشود. آیا به نظر حضرتعالی استحباب این عمل واقعاً محرز است یا نه؟
پاسخ: عقد اخوت مذکور رجاءاً مطلوب است.