")
وصیت اهدای عضو
پرسش: آیا می توان وصیت به فروش یا اهدای اعضای بدن بعد از مرگ نمود؟
پاسخ: وصیت به فروش یا اهدای بعضی اعضای بدن مانعی ندارد، ‌کما اینکه در مقام اجرا باید به نحوی باشد که میت هتک نشود، و اصل جسد با احترام دفن شود.