")
تقلید از مجتهد دیگر در یک مسأله
پرسش: شخصی که بر تقلید بر بقا از مجتهد خود باقى مانده است آیا می تواندبه مسائل مبتلابه به مجتهدین دیگر عمل کند؟ یا بایستی فقط از یک مجتهد که او اذن بر تقلید بر بقا میدهد عمل نماید.
پاسخ: اگر آن مجتهدی که با فتوای او در رأی مجتهدی که از دنیا رفته باقی مانده اعلم از دیگران باشد باید در مسائل مبتلا به هم به او تقلید کند و اما اگر دیگری اعلمیتش در مسائل مبتلی به ثابت باشد باید از او تقلید کند و اگر احتمال اعلمیت هم باشد محتمل الا علمیه بر دیگری است و الا مخیر است به هر کدام رجوع کند.