")
انجام عمل حرام در درمان بیماری
پرسش: درمان یا هر عملی در راستای درمان بیماری که منجر به ارتکاب حرام شود و گناه صغیره یا کبیره باشد به تجویز پزشک - البته پزشکی که متدین است والله العام- چه حکمی دارد؟ مانند شرب خمر؟ یا اکل دنبلان؟ یا هر عمل دیگر مانند استمناء یا هر چیز دیگری که با حرام همراه باشد یا بدان منجر شود؟
پاسخ: در فرض سؤال اگر نجات جان مؤمن منحصر در آن راه باشد و از راه دیگر ممکن نباشد نجات یابد در این صورت معالجه مذکور اشکال ندارد.