")
نهی از منکر و دفاع از ناموس
پرسش: اگر نهی از منکر در امور بسیار مهم باشد مانند این که فردی از رابطه ی نامشروع همسر یا خواهر یا دختر خود با اجنبی مطلع گردد و به قصد نهی زبانی اجنبی از منکر و تهدید وی به قانون اقدام کند ( با این توضیح که مداخله ی قوای دولتی یا قضایی هم موثر یا ممکن نباشد ) در صورتی که این نهی زبانی به ضرب وجرح یا حتی قتل منتهی گردد آیا در صورتی که ناهی از منکر به قتل رسد شهید محسوب می شود یا خیر ؟ همچنین اگر انجام دهنده ی منکر ، مضروب یا مجروح یا به قتل برسد چه حکمی دارد ؟
پاسخ: در صورتی که دفاع از ناموس متوقف بر اقدام عملی باشد و راه دیگری وجود نداشته باشد باید اقدام از مراحل پایین‌تر باشد و اگر دفاع متوقف بر ضرب و جرح باشد این ضرب و جرح جای زاست و مهاجم حقی ندارد واگر دفاع متوقف بر قتل باشد قتل مهاجم به ناموس جایز است و حقی برای مقتول و اولیاء او نیست و اگر مدافع مضروب و مجروح یا مقتول شود علاوه بر اجر و ثواب مدافع مهاجم ضامن نیز می‌باشد ولی اگر ضمن نهی از منکر و رد و بدل حرف‌ها و رفتار دو طرف اقداماتی صورت گیرد که دفاع متوقف بر آن نباشد خصوصیات هر مورد باید رسیدگی شود.