")
متفرقه
پرسش: مقدمتاً معروض می دارد بانکها مبالغی را به عنوان سپرده کوتاه مدت یا با مدت مشخص ـ مثلاً یکساله ـ از اشخاص دریافت کرده و ظاهراً همزمان با اخذ وجه از صاحب پول وکالت می گیرند تا آن پول را به کار بگیرند و به صاحب پول، سود پرداخت می کنند، در این ارتباط سؤالات زیر مطرح است : 1. اگر ندانیم که این امر در قالب چه عقدی انجام می شود آیا سپرده گذاری و دریافت سود جایز است؟ 2. اگر مشخص باشد که عمل مذکور مثلاً در قالب مضاربه است ولی طرفین ـ صاحب پول و نماینده بانک ـ قصد ایجاب و قبول ننمایند آیا سپرده گذاری و دریافت سود جایز است؟ 3. آیا قراردادها و فرمهایی که در این رابطه به امضا می رسند (و طبق عقود اسلامی و مقررات بانکداری بدون ربا مصوب شورای نگهبان به تصویب رسیده اند) قابل حمل بر صحت هستند؟ 4. با توجه به رواج این گونه قرارداده در بازار مسلمین و عمل عموم مردم به آن ها آیا لازم است در جزئیات آن تحقیق و کنکاش کنیم؟ 5. آیا در موارد یاد شده بین بانک های دولتی و خصوصی فرقی هست؟
پاسخ: 1- اگر احتمال بدهید که در ضمن عقود اسلامی از قبیل مضاربه و یا مزارعه و یا شرکت و یا مساقات داده می‌شود و از سود آن به شما هم می‌دهند اشکال ندارد. 2- در عقد مضاربه به صیغه عربی لازم نیست به هر فعلی بفهماند که به عنوان سرمایه می‌دهد که عامل تجارت و خرید و فروش بکند و آن هم بپذیر کافی است و سودش حلال می‌باشد. 3- اگر افرادی که این کارها را می‌کنند مسلمان باشند فعل مسلمان را باید حمل بر صحت کرد. 4- تحقیق و تفحص در مورد سؤال لازم نیست. 5- جوابهای مذکور تفاوتی نسبت به بانکهای دولتی و خصوصی ندارد.