استفتــا
پاسخ: اگر دکتر متخصص و متدین بگوید روزه گرفتن برای شما ضرر معنی بهی دارد روزه را بخورید و تا سال آینده اگر نتوانستید قضا کنید باید کفاره بپردازید.
پاسخ: سوال موضوعی تخصصی است باید از متخصص خود یعنی پزشک متخصص و متدین پرسید اگر گفت ضرر دارد روزه را می‌تواند بخورد بلکه در بعضی موارد که ضرر بسیار مهم باشد خوردن روزه واجب می‌باشد.
ادامه مطلب
پاسخ: نسبت به مقدار کارائی چنانچه صاحب کار در ماه رمضان به جهت انجام وظیفة دینی هر چند با دادن حقوق کمتر رضایت داشته باشد روزه بگیرید انشاءالله خداوند برکت و سلامت خواهد داد، البته اگر روزه سبب ضرر غیر قابل تحمل مثل اخراج از کار شود برای کسی که اشتغال به ...
ادامه مطلب
پاسخ: قطره و دارو ریختن در چشم برای روزه‌دار کراهت دارد ولی روزه‌اش باطل نمی‌شود.
پاسخ: معیار در وجوب روزه بر انسان مکلف جنوب و یا شمال زندگی کردن و یا دو تا کلیه داشتن و یا یکی نیست, بلکه معیار قدرت و توانائی آن مکلف بر روزه گرفتن است و اگر قدرت دارد و روزه گرفتن ضرر مهمی ندارد باید روزه بگیرد و اما اگر قدرت ندارد و یا ضرر دارد واجب ...
ادامه مطلب
پاسخ: ثبوت و عدم ثبوت هلال، يك موضوع خارجى است و تشخيص آن، مربوط به خود مكلف است نه مرجع تقليد. و مكلف به هر طريقى اطمينان يا حجت شرعى نسبت به هلال نفياً و اثباتاً پيدا كند بايد بر طبق آن عمل نمايد. اثبات و عدم اثبات در نظر مرجع تقليد و ساير بزرگان و يا ...
ادامه مطلب
پاسخ: موارد مصرف زكات فطره در رساله ذكر شده، دهندگان فطريه بايد يا خود آن را در اين موارد صرف كنند و يا به افرادى دهند كه اطمينان دارند در آن موارد مصرف مى‎كنند.
پاسخ: چنانچه ساختن منزل مذکور مورد نياز آنهاست و در حد شان آنان مي‌باشد، در مفروض سوال، با وجود ساير شرائط اشکال ندارد و شرط استحقاق و فقر به معني احتياج و نياز در موونه حاصل است.
پاسخ: فطريه مهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر، با رضايت صاحب خانه وارد شده و نان خور او حساب مي شود، بر ميزبان واجب است ولي ميهمان شدن در روز عيد باعث وجوب فطريه بر ميزبان نيست.