استفتــا
پاسخ: اشكال شرعی ندارد ولی نوعا بی اساس است و رفتن به دنبال اين كارها عمر و امكانات ديگر انسان را به هدر می دهد.
پاسخ: اصل كار فی الجمله ممكن است و حرام نيست، ولی غالب مدعيان صادق نيستند و نظر آن ها حجت شرعی نيست، مگر آن كه شواهد و قرائنی ارائه كنند كه سبب يقين شود.
پاسخ: مورد سؤال مسئله ی فقهی نيست و لكن احضار ارواح از راه صحيح اگر باشد فی حد نفسه اشكال ندارد ولی اگر مقدمه اش حرام باشد و يا نتيجه ی محرمه ای بر او مترتب شود اشكال پيدا می كند و بيشتر اشخاصی كه ادعا می كنند مورد اعتماد نيستند.
پاسخ: فی نفسه اشكال ندارد مگر آن كه در موردی اهانت آميز باشد.
پاسخ: لازم است در اجاره، تاريخ و مدّت و وجه‎الاجاره نسبت به هر يك از مستأجرين مشخص باشد و فرقی نمی‎كند همه با صيغه واحده خوانده شود يا هر يك جدا و از نظر مقدار زمان فرق نمی‎كند كه كم باشد يا زياد، ولی بايد مشخص شده باشد و صلح منافع نيز با شرايط مذكور اشكال ...
ادامه مطلب
پاسخ: لازم است در اجاره تاریخ و مدت و وجه الاجاره نسبت به هر یک از مستأجرین مشخص باشد، فرق نمی‌کند همه با صیغة واحده خوانده شود یا هر یک جدا و زمان فرق نمی‌کند هر کدام یک هفته باشد یا یکسال یا کمتر و یا بیشتر.
ادامه مطلب
پاسخ: در صورتی که مدت اجاره تمام شده و بعدا اجاره شرعی نگردیده اجره المثل باید پرداخت نماید، البته در صورت اثبات سرقفلی باید با رعایت سرقفلی اجره المثل پرداخت شود.