استفتــا
پاسخ: چنانچه عذر موجه شرعی برای شکستن روزه نداشته‌اید، علاوه بر گرفتن قضای آن روز، باید یکی از سه کار را انجام دهید، که البته اولین آنها که آزاد کردن برده است فعلا موضوعیت ندارد، کار دوم 60 روز روزه گرفتن است که 31 روز آن باید پشت سر هم باشد. کار سوم: ...
ادامه مطلب
پاسخ: چنانچه توانایی روزه گرفتن نداشته‌اید و تا رمضان سال بعد نیز توانایی پیدا نکرده‌اید و کفارة یک «مد» طعام را به فقیر پرداخت کرده‌اید وظیفه‌ای برای قضای روزه‌ها بر عهدة شما نیست و همچنین اگر پیرمرد یا پیرزن باشید و روزه گرفتن برای شما مشقت داشته باشد یا ...
ادامه مطلب
پاسخ: جهت مذکور مجوز خوردن روزه نمی‌شود، می‌توانید صبح زود حدود 25 کیلومتر به سفر بروید و در سفر چیزی بخورید و برگردید و آن روز را «روزه» نباشید، سپس قضای روزه را بعد از ماه مبارک رمضان، تا رمضان سال بعد در زمان مناسب ولو به تدریج انجام دهید.
ادامه مطلب
پاسخ: خیر، بلکه باید احراز شود تمام آبی که از بیرون وارد دهان شده، بیرون ریخته شده وفرو داده نشود و مخلوط شدن با آب دهان، ‌رفع اشکال نمی‌کند.
پاسخ: اگر با کار حلالی مثل آب خوردن روزة خود را باطل کند باید علاوه بر قضای آن یکی از این سه کفاره را بجا آورد: 1- آزاد کردن برده که البته اکنون دیگرموضوعیت ندارد. 2- اطعام شصت فقیر 3- شصت روز روزه گرفتن که باید سی و یک روز آن پی در پی باشد. و اگر با کار ...
ادامه مطلب
پاسخ: امثال جهات مذکور موجب روزه نگرفتن نمی‌شود، هر چند با استراحت و کار کمتر انجام دادن، روزه گرفتن واجب است. البته می‌توانید در بعضی ایام خودتان را مسافر قرار دهید و روزه نگیرید، سپس در ایام سرد و کوتاه زمستان ولو به تدریج، قضای روزه‌ها را بگیرید.
ادامه مطلب
پاسخ: سختی امتحان مجوز خوردن روزه در ماه رمضان بدون رفتن به سفر شرعی نمی‌باشد چنانچه بتوانید هر روز صبح به سفر حدود 5/22 کیلومتر بروید و در سفر بعد از حد ترخص افطار کنید و برگردید آن روز را روزه نباشید و بعداً قضای آن روز را بجا آورید.
ادامه مطلب