استفتــا
پاسخ: وام گرفتن با سود اگر تحت عنوان یکی از عقود شرعی غیر از قرض مثل: مضاربه، وکالت، مشارکت و جعاله با شرائط آنها که در رساله ذکر شده باشد و در ضمن آن شرط سود معین شده باشد اشکال ندارد.
پاسخ: عالم برزخ جای عمل نیست تا انسان آنجا نماز بخواند و یا کارهای دیگر انجام دهد بلکه آنجا بنا به برخی از روایات جای سؤال و جواب است.
پاسخ: سهم و حق الارث دختر زن اول از پدر خودش بعد از فوت او به برادران و خواهران پدری او، که در حین فوت او زنده بوده‌اند می‌رسد. البته اگر برادر پدر و مادری او زنده بود، ارث خواهرش به او می‌رسید، ولی چون در فرض سؤال، برادر پدر و مادرش فوت کرده است با وجود ...
ادامه مطلب
پاسخ: چنانچه عذر موجه شرعی برای شکستن روزه نداشته‌اید، علاوه بر گرفتن قضای آن روز، باید یکی از سه کار را انجام دهید، که البته اولین آنها که آزاد کردن برده است فعلا موضوعیت ندارد، کار دوم 60 روز روزه گرفتن است که 31 روز آن باید پشت سر هم باشد. کار سوم: ...
ادامه مطلب
پاسخ: چنانچه توانایی روزه گرفتن نداشته‌اید و تا رمضان سال بعد نیز توانایی پیدا نکرده‌اید و کفارة یک «مد» طعام را به فقیر پرداخت کرده‌اید وظیفه‌ای برای قضای روزه‌ها بر عهدة شما نیست و همچنین اگر پیرمرد یا پیرزن باشید و روزه گرفتن برای شما مشقت داشته باشد یا ...
ادامه مطلب
پاسخ: جهت مذکور مجوز خوردن روزه نمی‌شود، می‌توانید صبح زود حدود 25 کیلومتر به سفر بروید و در سفر چیزی بخورید و برگردید و آن روز را «روزه» نباشید، سپس قضای روزه را بعد از ماه مبارک رمضان، تا رمضان سال بعد در زمان مناسب ولو به تدریج انجام دهید.
ادامه مطلب
پاسخ: خیر، بلکه باید احراز شود تمام آبی که از بیرون وارد دهان شده، بیرون ریخته شده وفرو داده نشود و مخلوط شدن با آب دهان، ‌رفع اشکال نمی‌کند.